อาณาเขตติดต่อ และพื้นที่รับผิดชอบ

Image placeholder

เขตพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เชียงแสน มี 235 ตารางกิโลเมตร

มี 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน คือ ตำบลเวียง มี 9 หมู่บ้าน ตำบลป่าสัก มี 13 หมู่บ้าน ตำบลศรีดอนมูล มี 13 หมู่บ้าน ตำบลโยนก มี 8 หมู่บ้าน มีประชากรรวมทั้งสิ้น ประมาณ 31,355 คน

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประเทศสหภาพเมียนมาร์ มีแม่น้ำรวกเป็นเส่นกั้นพรมแดน ทิศใต้ ติดกับอำเภอเชียงของ,อำเภอดอยหลวง,อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย ทิศตะวันออก ติดกับเมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน ทิศตะวันตก ติดกับอำเภอแม่จัน และอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย


หน่วยบริการในสังกัด สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน

Image placeholder

Image placeholder

ตู้ยามป่าสักน้อย

ตั้งอยู่บนถนนพหโยธิน สายเชียงแสน - แม่จัน กม.ที่ 13 บ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชีัยงราย พื้นที่รับผิดชอบของตู้ยาม จำนวน 13 หมูู่บ้าน รวม 60 ตารางกิโลเมตร


Image placeholder

Image placeholder

ตู้ยามป่าถ่อน

สถานที่ตั้ง บ้านศรีดอนมูลเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 90 ตารางกิโลเมตร จำนวน 13 หมู่บ้าน


Image placeholder

Image placeholder

ตู้ยามบ้านด้าย

สถานที่ตั้ง บ้านด้าย หมู่ที่ 3 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 90 ตารางกิโลเมตร จำนวน 13 หมู่บ้าน


Image placeholder

Image placeholder

ตู้ยามแม่มะ

สถานที่ตั้ง บ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 90 ตารางกิโลเมตร จำนวน 13 หมู่บ้าน


Image placeholder

Image placeholder

ตู้ยามภูเข้า

สถานที่ตั้ง สบรวก หมู่ที่ 1 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 54 ตารางกิโลเมตร จำนวน 7 หมู่บ้าน


Image placeholder

Image placeholder

ตู้ยามโยนก

สถานที่ตั้ง บ้านร่องบง หมู่ที่ 2 ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พื้นที่รับผิดชอบ 50.5 ตารางกิโลเมตร จำนวน 8 หมู่บ้าน