งานอำนวยการ

General Staff Sectionจุดบริการประชาชนพร้อมปฏิบัติหน้าที่

ผกก.ประชุมและมอบหมายนโยบาย

รองผกก.ปป. ฯ และสวป.อก. ฯ ตรวจเช็คศูนย์วิทยุ


รองผกก.ปป. ฯ และสวป.อก. ฯ ตรวจเช็คศูนย์วิทยุ

เจ้าหน้าที่ตำรวจทำความสะอาดหลังปฏิบัติภารกิจ ตามนโยบาย 5 ส.

เจ้าหน้าที่ตำรวจทำความสะอาดหลังปฏิบัติภารกิจ ตามนโยบาย 5 ส.


ห้องพักบริการประชาชนพร้อมปฏิบัติหน้าที่

เจ้าหน้าที่ตำรวจทำความสะอาดหลังปฏิบัติภารกิจ ตามนโยบาย 5 ส.

สิบเวรพร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์